2015/09/20

UAB "Modernios technologijos"

BENDROSIOS PARDAVIMO SĄLYGOS


1 straipsnis – Taikymo sritis

1.1 Naudojamos Bendrosiose pardavimo sąlygose sąvokos reiškia:
1.1.1. MT – UAB "Modernios technologijos";
1.1.2. BPS- MT bendrosios pardavimo sąlygos;
1.1.3. Pardavėjas – bendrovė MT turinti biurą Vilniuje;
1.1.4. Pirkėjas – bet kuris juridinis ar fizinis asmuo, pateikęs Pardavėjui užsakymą pirkti prekes ir/ar paslaugas, kurios yra nurodytos pardavėjo pasiūlyme, arba asmuo, sudarantis su Pardavėju sutartį;
1.1.5. Gamintojas – bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, vykdantis Produkto gamybą arba jį gaminantis; šio Produkto pardavimą realizuoja Pardavėjas;
1.1.6. Šalys – Pardavėjas ir Pirkėjas;
1.1.7. Produktas(-ai) MT - įvairios prekės, kurias tiekia MT, įvairūs darbai, kuriuos atlieka MT, įvairios paslaugos, kurias teikia MT.

1.2 Šios BPS taikomos be išimties visiems pardavimams ir visiems bendrovės MT produktams. Sąvoka „produktai“ yra suprantama kaip bet kokia bendrovės MT pagaminta prekė, bet koks įvykdytas sandoris ir/arba suteikta paslauga, bendrovės MT arba „Pardavėjo“ atliktas darbas. Sąvoka „Pirkėjas“ reiškia bet kas, kas užsako produktus. Šios BPS reglamentuoja bet kokį užsakymą ar sutartį, sudedamoji dalis kurių jie yra.

1.3 Bet koks užsakymas pateiktas Pardavėjui, yra traktuojamas, kaip besąlyginis mūsų BPS priėmimas be jokių įšlygų ar išimčių. Pirkėjas ar įgaliotas jo vardu veikti asmuo, kas liudija rašytinis dokumentas, pateikdamas užsakymą, patvirtina, kad jis yra susipažinęs su BPS ir priima visas BPS sąlygas. BPS turi viršenybę prieš bet kokias bendrąsias Pirkėjo sąlygas. Pardavėjas pasilieka teisę keisti bet kada, visiškai arba iš dalies, šias pardavimo sąlygas, apie tai bet kokiu būdu pranešdamas Pirkėjui. Pirkėjas patvirtina, kad jis sutinka/priima šių BPS sąlygų naujausią versiją. Šie BPS apima visas Pardavėjo pardavimo sąlygas. Pardavėjo nutylėjimas neturi būti traktuojamas kaip sutikimas ar pritarimas Pirkėjo sąlygoms. Pirkėjas negali įtraukti papildomų sąlygų. Pirkėjas negali pakeisti BPS tiek teikiant produkto užsakymą, tiek šio produkto pristatymo metu (įskaitant paslaugų teikimo pradžią) ir bet kokios situacijos atsiradimas negali būti aiškinamas, kad Pardavėjas priima sąlygas, kurios gali anuliuoti arba pakeisti šias BPS.

1.4 BPS yra neatskiriama bet kokio MT pasiūlymo dalis, nepriklausomai nuo to, ar jos yra pateikiamos kartu su MT pasiūlymu ar pasiūlyme yra nuoroda į svetainę, kur patalpintos BPS. Pirkėjui pateikus užsakymą, BPS tampa neatsiejama sutarties dalimi, kuri pasirašoma užsakymo pagrindu ir galioja visą sutarties galiojimo laikotarpiu.
Tuo atveju, kai yra prieštaravimų tarp BPS ir bet kokių dokumentų ar jo dalies, įskaitant ir sutartį ar jos dalį, prioritetas taikomas BPS.
Įvykdymas aukščiau išdėstytų sąlygų yra būtina sąlyga bendradarbiaujant prekybos srytyje. Nepaisant auksčiau išdėstyto, pirkėjui priėmus parduodamą Produktą yra besąlyginiu šių BPS priėmimu.

2 straipsnis – Sutarties sudarymas, užsakymo priėmimas ar keitimas, nuosavybės teisė, kaina ir apmokėjimo tvarka.

2.1 Produkto realizavimas ir užsakymas yra galutiniais tik Pardavėjui raštu sutikus ir juos patvirtinus. Tas pats taikoma keičiant Produkto pardavimus ar užsakymus. Išskyrus Pardavėjui atsisakius priimti užsakymą arba Pardavėjui nevykdant savo įsipareigojimų, bet koks avansinis mokėjimas lieka Pardavėjo nuosavybe. Be to, Pardavėjas atsisako panaikinti iš dalies arba pilnai užsakymą, kuris yra vykdomas.

2.2 Patvirtinant užsakymą, Pirkėjas visiškai sutinka/priima šias savo žinioje turimas BPS, ir pripažįsta, kad visiškai jas žino. Tokiu būdu, jis atsisako taikyti bet kokį prieštaraujantį dokumentą, ypač savo bendrąsias pirkimo sąlygas, nes sąskaitos apmokėjimas reiškia automatinį šių BPS priėmimą. Šis patvirtinimas, taip pat visi pardavimų duomenys yra sandorio įvykdymo įrodymu. Jei Pirkėjas nepriima BPS, Pardavėjas gali laikinai sustabdyti Produktų pristatymą, kol jas priims Pirkėjas. Per tinkamą laikotarpį nepriėmus BPS ir per nustatytą terminą nuo jų atsisakius, Pardavėjas gali nutraukti sutartį. Pardavėjas pasilieka teisę priimti užsakymus iš dalies arba atmesti juos be paaiškinimo.

2.3 Visi žodiniai susitarimai, garantijos, pažadai duoti Pardavėjo darbuotojų, sutarties sudarymo momentu ar pasiūlymo pateikimo momentu nėra įpareigojantys. Dėl sutarties ar jos pakeitimų galiojimo Šalys visus pareiškimus vienas kitam turi pateikti raštu, jie gali būti pristatyti paštu, per kurjerį, faksu arba elektroniniu paštu. Ši nuostata taip pat taikoma komerciniams pasiūlymams, užsakymams ir užsakymų patvirtinimui.

2.4 Tuo atveju, kai naujas Pirkėjas pageidauja sudaryti sutartį ir prašo prekei kredito, Pardavėjas privalo pateikti savo finansinius, siekiant įvertinti šią galimybę.

2.5 Pardavėjas pasilieka parduoto produkto nuosavybės teisę tol, kol Pirkėjas su Pardavėju pilnai atsiskaitys už Produktą, po kurio nuosavybės teisė pereina Pirkėjui. Tuo atveju, kai nurodyta pardavėjo pasiūlyme, nuosavybės teisės pervedimas atliekamas įforminant atitinkamą Aktą. Tuo atveju, jeigu Produktai yra jungiami, maišomi, pertvarkomi, perdirbimi, Šalys tampa bendrasavininkais apskritai.

2.6 Kainos galioja laikotarpį, kuris yra nurodytas komerciniuose pasiūlymuose. Jeigu pasiūlyme terminai nenurodyti, kainos galioja per 5 darbo dienas nuo pasiūlymo gavimo dienos.
Produktų kainos nustatomos remiantis susitarimais, galiojančiais raštiško užsakymo patviritnimo metu. Pirkėjas privalo atlikti mokėjimą valiuta banko pavedimu į sąskaitoje-faktūroje nurodytą Pardavėjo sąskaitą.
Pirkėjas įsipareigoja atlikti mokėjimą per laikotarpį, nurodytą komerciniame pasiūlyme arba, jei terminai nenurodyti, terminais nurodytais Pardavėjo sąskaitoje-faktūroje. Mokėjimas yra atliktas, kai piniginės lėšos gautos į Pardavėjo sąskaitą, nurodytą sąskaitoje-faktūroje.
Pardavėjas pasilieka teisę keisti kainas, jei po sutarties sudarymo atsiranda aplinkybės, pagrindžiančios didesnes kainas, pavyzdžiui, kainų žaliavų, elektros, teisės aktų pakeitimai ir kitos, kurių Pardavėjas negali įtakoti. Kainų padidėjimas negali būti didesnis nei faktiškas komponentų pabrangimas, kurie daro įtaką kainų padidėjimui.
Nuolaidos pateikiamos tik raštu kaip anotacija sąskaitoje-faktūroje arba kaip Sąskaitos-faktūros koregavimas. Pardavėjo nurodytos Produktų kainos yra neto kainomis, ir gali būti padidintos atitinkama mokesčio suma atsižvelgiant į galiojančius mokesčių tarifus.
Tuo atveju, jeigu Pirkėjas uždelsia atsiskatyti ilgiau negu 7 darbo dienas pagal bet kurią sutartį sutarytą tarp šalių, Pardavėjas turi teisę sustabdyti visų įsipareigojimų vykdymą pagal sutartis ir užsakymus (įskaitant prekių išleidimo), kol Pirkėjas pilnai nepadengs visų skolų su palūkanomis Pirkėjui mokėjimo įgyvendinimą. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas uždelsia atsiskaityti ilgiau negu 30 dienų, Pardavėjas gali nutraukti sutartį, nenustatant papildomų terminų. Pardavėjas neatsako už galimus nuostolius/žalą, kurie gali atsirasti, atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą.

Tuo atveju, jeigu pablogėja Pirkėjo finansinė būklė, Pardavėjas turi teisę nutraukti sutartį, nenustačius papildomų terminų, jeigu Pirkėjas neteikia papildomų apsaugos priemonių (garantijų), kuriuos priima Pardavėjas. Pirkėjo finansinės būklės vertinimas, priimti ar atmesti papildomas garantijas, visiškai priklauso nuo Pardavėjo. Pardavėjas neatsako už galimus nuostolius/žalą, kurie gali atsirasti atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą.

Pirkėjas turi teisę padidinti prekybos kreditą pateikdamas Pardavėjui papildomas garantijas tokias, kaip banko garantija, užstatas ar kita garantija priimtina Pardavėjui. Tuo atveju, kai Pirkėjas vėluoja atsiskaityti, Pardavėjas turi teisę keisti apmokėjimo sąlygas.

Pardavėjo išrašytos sąskaitos-faktūros apmokamos per sąskaitoje-faktūroje nurodytą laikotarpį, skaičiuojant nuo s/f išrašymo datos. Be raštiško Pardavėjo sutikimo, Pirkėjas neturi teisės vykdyti atskaitymų už skolą, kurie priklauso už Produktą, būtent: natos ar kitos išlaidos, susijusios su skundais ir pristatymo vėlavimu. Nuolaida gali būti paskaičiuota tik tada, jei Pirkėjas atliko mokėjimą laiku. Pirkėjas nepagrįstus atskaitymus privalo juos grąžinti per 3 dienas nuo pranešimo iš Pardavėjo gavimo dienos.

Tuo atveju kai Pirkėjas veluoja atsiskaityti, Pardavėjas turi teisę išieškoti – jei iš Pardavėjo pusės neatsiras didesnių išlaidų – iš Pirkėjo delspinigius už vėlavimą atsiskaityti dydžiais nustatytais įstatymų, skaičiuojant nuo apmokėjimo termino pabaigos, nurodyto sąskaitoje-farktūroje. Tuo atveju, kaip Pirkėjas vėluoja atsiskaityti arba vykdo kitą veiklą Pardavėjo nenaudai, Pardavėjas pasilieka teisę sustabdyti produktų pristatymą, įskaitant paslaugų teikimą iki kliūčių, turinčių įtakos sutartam darbui atlikti, pašalinimo.

Tuo atveju, kai užsakymas dėl Produktų pristatymo buvo pateiktas, o vėliau nebuvo imamasi veiksmų šį Produktą priimti, pateiktas atsisakymas (atšaukimas) realizuoti užsakymą ar atlikti kiti veiksmai, galintys turėti įtakos (prisidėti) sutarties nutraukimui, Pardavėjas turi teisę taikyti 50% baudą nuo visos nerealizuoto užsakymo sumos.

Tuo atveju, kai atšaukiamas užsakymas dėl Produkto pristatymo pagal individualųjį kliento užsakymą, taikoma 100% produktų vertės baudą. Visi išankstiniai pirkėjo ir susiję su šiuo užsakymu mokėjimai turi būti užskaityti į aukščiau aprašytas nuobaudas.
Pardavėjas turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius, viršijančius baudų vertę.

2.7 Metalus, lydinius ir medžiagas produkto gamybai pasirenka Pirkėjas arba jos nustatomos pagal jo instrukciją. Be to, Pardavėjas pateikia metalų, lydinių ir medžiagų pavyzdžius, kuriuos Pardavėjas gali pasiūlyti naudojimui. Bet kuriuo atveju, Pardavėjas nėra atsakingas už koroziją ar nusidėvėjimą.

3 straipsnis – Produkto pristatymas ir priėmimas

3.1 Kiekvieno užsakymo pristatymo datos pateikiamos tik informaciniais tikslais. Pardavėjas įsipareigoja dėti visas įmanomas pastangas, kad pristatymą galėtų atlikti laiku, tačiau negali būti atsakingas, tiesiogiai ar netiesiogiai, už delsimą, žalą, kompensacijas ar sankcijas už pristatymo vėlavimą. Pristatymo laikas pradedamas skaičiuoti po sutarties pasirašymo ir užsakymo patvirtinimo, šalims suderinus visas pristatymo detales, įskaitant visą techninę specifikaciją ir mokėjimą už Produktą (jei yra išankstinis mokėjimas).

Pristatymo laikas gali būti perkeltas ne dėl Pardavėjo kaltės.
Šie atvejai yra:
Force majeure;
Draudimas sunkvežimių judėjimui, kurie transportuoja Produktą;
Sunkvežimių judėjimas, kurie transportuoja Produktą, yra neįmanomas dėl temperatūros režimo;
Kasmetinės vasaros atostogos Europos Sąjungoje, kurie gali būti gamybos vėlavimo priežastimi kaip iš gamintojo, taip ir iš subrangovų pusės. Paprastai tai yra dviejų savaičių atostogos rugpjūtį ar gruodžio mėnesį;
Streikai;
Nenumatyti valdžios veiksmai;
Sankcijų įvedimas;
Gamintojo aplinkybės.
Kiti panašūs atvejai.

3.2 Nepažeidžiant nuostatų, nustatytų 3.4 straipsnyje, Pardavėjas turi pristatyti Produktus į Pirkėjo nurodytą vietą, tuo pačiu metu, maršrutą ir vežėją pasirenka Pardavėjas, jeigu nenurodyta kitaip. Bet kuriuo atveju, išskyrus Pardavėjo greitojo pristatymo atvejus, pervežimo išlaidas apmoka Pirkėjas.

3.3 Praradimo ar sugadinimo riziką pereina Pirkėjui pristatymo metu pristatymo vietoje. Tuo atveju, kai Produktas perduodamas vežėjui ir su sąlyga, kad už pervežimą apmoka Pirkėjas, praradimo ar sugadinimo riziką pereina Pirkėjui, perdavus Produktą vežėjui.

3.4 Produktų pristatymas atliekamas perduodant jį Pirkėjui Pardavėjo teritorijoje. Pristatymo data yra Pardavėjo ar siuntėjo važtaraščio išdavimo data. Pirkėjas prisiima visą riziką ir išlaidas, susijusias su Produktais, nuo važtaraščio išrašymo datos. Pirkėjas turi (i) patikrinti ar Produktai atitinka užsakymui ir įsitikinti, kad nėra akivaizdžių defektų, (ii) tiksliai raštu nurodyti siuntėjo važtaraštyje (važtaraščiuose) bet kokias pretenzijas, susijusias su išmatavimais, svoriu, kiekiu, kokybe, akivaizdžiu trūkumu, gamyba, pažeidimais ar akivaizdžiais defektais, (iii) išsiųsti šias pretenzijas siuntėjui registruotu paštu per tris (3) dienas po pristatymo, (iv) išsiųsti šių pretenzijų patvirtinimus Pardavėjui per penkiolika (15) dienų po pristatymo. Nesant šiems veiksmams, laikoma, kad Produktas atitinka užsakymą ir yra be jokių matomų defektų. Pardavėjas neatsako už defektus, dėl kurių nebuvo informuotas aukščiau nustatytais terminais. Skundo nebuvimas per nustatytą laiką laikoma teisės praradimu skundui pareikšti.

3.5 Jei Pirkėjas nepriima Produktų vietoje ir pristatymo metu, Produktus laiko Pirkėjas Pardavėjo sąskaita. Šiuo atveju, Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės dėl susikloščiusios situacijos, ir visa rizika prisiima Pirkėjas. Visi Produktų grąžinimo atvejai iš anksto derinami raštu su Pardavėju. Išlaidos ir rizika susijusi su grąžinimu tenka Pirkėjui.

3.6 Visi perduodami Pardavėjo kartu su Produktu kokybės sertifikatai, bandymo rezultatai ir sertifikatai, išduoti išorės įmonių, kuriuos Pardavėjas turi Produkto pardavimo momentu, su savo parametrais ir techninėmis charakteristikomis, nėra laikoma Pardavėjo patvirtinimu juose nurodytų duomenų ir taip pat tai nepatvirtina, kad Produktas atitinka nustatytus jų kriterijus. Kiekvieną kartą Pardavėjo perduodami dokumentai yra tik informacinio pobūdžio, kad Produktai pagal gamintojo deklaracija yra pagaminti laikantis kriterijų nustatytų dokumentuose.

3.7 Produktas parduotas kaip antros rūšies Produktas (arba naudotas Produktas) negali būti grąžintas ir dėl jo negalima pareikšti pretenzijų.

3.8 Tiekimo metu, atsižvelgiant į siūlomo Produkto pobūdį, Pardavėjas garantuoja, kad Produktas atitiks Produkto specifikacijai, aprašytai techniniose kortelėse, kurios perduodamos su užsakymo patvirtinimu, Pirkėjo prašymu arba su bet kokiais kitais pasirašytais dokumentais, kuriuos perduoda Pardavėjas, atsižvelgiant į toleranciją ir nukripymus pagal priimtą verslo praktiką ir Gamintojo praktiką dėl dydžių, tolerancijos ir nukrypimų pagal naudojamus matavimo ir kontrolės metodus.

3.9 Pirkėjas yra atsakingas už Produktų techninius duomenis, kokybę ir kiekį, kurie yra nurodyti užsakyme arba sutartyje, kurie turi atitikti jų reikalavimams.
Jei užsakyme nenurodyti reikalavimai Produktui arba jame nėra aprašymo norimos Produkto kokybės, užsisakytas Produktas bus pristatytas kaip paprastas komercinis Produktas be atsakomybės už konkrečius reikalavimus dėl jo kokybės. Sertifikatai, atitikties deklaracijos ar kiti dokumentai, patvirtinantys Produkto kokybę, pridedami prie pristatyto Produkto, jei toks reikalavimas yra išdėstytas užsakyme ar sutartyje. Pardavėjas yra atsakingas už tai, kad pridedami dokumentai būtų faktiškai susiję su pristatomu Produktu.
Sertifikatų išdavimas gali būti mokamas ir dėl nepriklausančių nuo Pardavėjo priežasčių atliktas po Produkto pristatymo.

3.10 Pirkėjas gali pateikti pretenizją Pardavėjui dėl Produkto kiekio ir kokybės per 15 dienų po Produkto arba jo dalies pristatymo Pirkėjui. Kiekvienas toks įvykis turi būti įforminamas atitinkamu protokolu, kurį pasirašo įgalioti Pirkėjo ir Pardavėjo atstovai. Jei per 15 dienų Pirkėjas neinformuoja Pardavėjo apie pretenzijos buvimą (pvz., pateiks skundą), tai Pardavėjas netenka teisės pareikšti pretenzijų (reikalavimų) dėl pristatyto Produkto, įskaitant Produkto kiekį ir kokybę. Jei Pirkėjas, apžiūrėjus Produktą mano, kad yra neatitikimų su Produkto pristatymo dokumentais, jis privalo pranešti raštu apie aptiktus defektus Pardavėjui iš karto po to, kai juos pastebėjo ir prieš pradedant Produkto perdirbimą arba jo platinimą.
Pirkėjas apie bet kokius aptiktus Produkto defektus ir neatitikimus pagal Sutartį dėl kokybės turi nedelsiant pranešti Pardavėjui raštu. Pranešimas turi būti išsamus, aprašantis aptiktus defektus. Protokole /akte dėl kokybės privaloma nurodyti defekto aprašymą ir priežastis, Produkto pristatymo į sandėlį iškrovimo datą, pakavimo ir saugojimo sąlygas, taip pat Pirkėjo konkrečią pretenziją su defektinio krovinio nuotrauka. Prie pretenzijos dėl Produkto kokybės privaloma pridėti nepriklausomos kompetetingos įstaigos išvadą (pretenzijos aktą). Pirkėjas privalo išlaikyti Produktą, dėl kurio buvo pareikšta pretenziją, iki visiško jos išnagrinėjimo. Pardavėjas gali tik pats arba per savo atstovus patikrinti Produktą, dėl kurio Pirkėjas pateikė pretenziją. Pirkėjas neturi kliudyti Pardavėjui apžiūrėti Produktą, taip pat patikrinti jo saugojimo ir eksploatavimo vietą. Pardavėjas neatsako už defektus, sugadinimą ar kitus trūkumus, jeigu Produktas nebuvo pateiktas patikrinimui ir nebuvo suteikta galimybė patikrinti Produkto saugojimo ir eksploatavimo vietą.
Pirkėjas tiekia Produktą, dėl kurio pateiktą pretenziją, į Pardavėjo buvimo vietą savo sąskaita ir savo rizikai. Šiuo atveju transportavimo išlaidas iki vietos ir muitą sumoka Pirkėjas.

Pardavėjas kompensuoja šias išlaidas Pirkėjui tik tada, jei ši pretenzija yra pagrįsta. Jeigu pretenzija nepagrįsta, Pirkėjas prisiima Produkto transportavimo atgal išlaidas, taip pat bet kokias papildomas išlaidas, patirtas Pardavėjo, įskaitant rūšiavimo, kosultacijų išlaidas, ir galimas ekspertizes bei laboratorinius tyrimus.
Pardavėjas mainais neteikia tokio pat tipo ir kiekio Produkto, dėl kurio buvo pateikta pretenzija.
Jei Pirkėjas, nepaisant pripažintos nepagrįstos pretenzijos, nėra suinteresuotas paimti Produktą, dėl kurio buvo pateiktą pretenziją atgal, jis turi padengti jo galimo utilizavimo išlaidas. Aukščiau išdėtyta neatleidžia Pirkėjo nuo prievolės mokėti už šiuos Produktus.
Produktai, dėl kurių pateiktos pretenzijos, turi būti originalioje pakuotėje ir apsaugoti nuo sugadinimo transportavimo metu. Pirkėjas, kuris perpakuoja Produktus turi turėti konkrečius, patikrinamus perpakavimo procedūras, kurios užkerta kelią Produkto išteršimui. Bet koks perpakavimas, kurį atlieka Pirkėjas, nuima atsakomybę nuo Pardavėjo ir ją prisiima Pirkėjas dėl Produkto savybių susijusių su jo galimu perpakavimu.

Tam tikrais atvejais, Pardavėjas turi teisę siųsti atstovą - kokybės kontrolierių - pas Pirkėją, kur faktiškai saugomas Produktas, dėl kurio pateikta pretenzija, siekiant įvertinti pretenzijos pagrįstumą. Visais dokumentais pagrįstas išlaidas dengia Pardavėjas, jeigu pretenzija bus pripažinta nepagrįsta, aukščiau minėtos išlaidos perkeliamos Pirkėjui.
Pardavėjas nepriima pretenzijos dėl Produkto, jei Pirkėjas ar tretieji asmenys jį panauduojo ar perdirbo. Pardavėjas neatsako už defektus bet kurios rūšies dėl Produkto netinkamo naudojimo, montavimo, tvarkymo arba saugojimo. Pardavėjas, garantuodamas Produkto parametrus, kurie nurodyti techniniose kortelėse, neturi įtakos naudojant Produktą galutinio produkto gamybai ir nėra atsakingas už galutinius produktus, kuriuos pagamina Pirkėjas iš Pardavėjo Produktų.
Svarstant pretenziją, jos objektyvumas įvertinamas remiantis privalomais techniniais standartais ir geriausia perduota veiklos praktika, priklausomai nuo pretenzijos pobūdžio.
Tuo atveju, kai pretenzija neprįpažinta, Pardavėjas gali reikalauti iš Pirkėjo sumokėti už pretenzijos nagrinėjimą (administracines išlaidas) 3000 eurų.
Jei pretenzija yra pagrįsta, Pardavėjas savo nuožiūra gali ištaisyti defektus, pakeisti nauju Produktu be defektų arba susitarus su Pirkėju sumažinti produkto vertę. Pretenzijos reguliavimas aukščiau nurodytais būdais neleidžia Pirkėjui papildomai reikalauti kompensacijos.
Jei Produktas, dėl kurio pareikšta pretenzija, nebuvo grąžintas Pardavėjui iki galutinio pretenzijos nagrinėjimo, Pirkėjas privalo laikyti jį tinkamu būdu, kad būtų išvengta žalos ar defektų atsiradimo.
Pardavėjas neatsako už jokią žalą, kylančia iš produktų, kuriuos pagamina Pirkėjas iš Produktų, kuriuos tiekia Pardavėjas.
Pardavėjas neatsako už Produktus, kurie nėra naudojami pagal savo paskirtį ir technines charakteristikas, atsižvelgiant į atsiradusius nuostolius dėl trečiųjų asmenų projektavimo klaidų, bei dėl Gamintojo rekomendacijų ir instrukcijų nesilaikymo.
Grąžinamų Produktų dėl kurių Pirkėjas pareiškė pretenziją Pardavėjo priėmimo sąlyga yra tai, kad jie nebuvo pažeisti, nebuvo tvarkomi gamybos procese ir bus identifikuojami pagal parametrus nurodytus sertifikatuose, deklaracijose ir technologiniose kortelėse. Bet kokios pretenzijos, kiekybiniai ir/ar kokybiniai dėl Produkto, nesuteikia Pirkėjui teisės sustabdyti mokėjimų už pristatymą ir kitus atsiskatymus, kuriuos privalo sumokėti Pirkėjas už Produktą.
Pardavėjas turi teisę sustabdyti Pirkėjo pretenzijos nagrinėjimą iki kol Pirkėjas padengs visus įsiskolinimus Pardavėjo atžvilgiu.

4 straipsnis – Force Majeure aplinkybės

4.1 Tuo atveju, jeigu force majeure aplinkybės atsiranda ir nenumatytų įvykių, tokių kaip, bet neapsiribojant: žemės drebėjimas, tornadas, mobilizacijos, karas, riaušės, streikai (net iš dalies, nepriklausomai nuo priežasties), mūsų objektų ar gamybinių patalpų blokavimas, ar valstybės tarnybos neprieinamos, kuriuos dalyvauja tiekimuose ir mūsų darbe, epidemijos, trūksta darbo jėgos, nebuvimu, viešuojo transporto pertraukos ar vėlavimas, gaisras, potvynis, nelaimingas atsitikimas gamyboje ar transporto avarijos, įrangos gedimas, žaliavų, energijos trūkumas, arba apskritai, bet kokios žalos atsiradimas, trykdžiai ar vėlavimas, kurio Pardavėjas negali pagrįstai išvengti, Pardavėjo veiksmai sustabdomi visiškai ar iš dalies, ir užsakymo apdirbimo laikas turi būti pratęstas laikotarpiui tokiam, per kurį (įvykis, kuris yra laikomas kaip force majeure) Pardavėjas negalės įvykdyti savo įsipareigojimų; taip dėl šios aplinkybės gali būti atšauktas pardavimas arba užsakymas iš bet kurios užsakymo šalies, nepateikdami jokių pretenzijų, jei įvykis trunka daugiau nei du (2) mėnesius.

5 straipsnis – Garantijos

5.1 Visi Produktai, kurie palieka mūsų objektus, laikomi, kad jie atitinka reikalaujamo lygio kokybės. Pirkėjas gali patikrinti nurodytą kokybės lygį prieš siunčiant Produktą. Jei Pirkėjas nori pasinaudoti šia galimybe, jis privalo apie tai pranešti Pardavėjui raštu savo užsakyme.
Garantinius įsipareigojimus visada vykdo Produkto gamintojas. Pardavėjas pateikia Pirkėjui atitinkamus Gamintojo dokumentus dėl produkto. Šis dokumentas nebūtinai turi būti adresuotas Pirkėjui.

5.2 Su sąlyga, kad produktai yra naudojami normaliai ir tinkamai pagal savo specifikacijas, Pardavėjas Gamintojo vardu garantuoja šešių (6) mėnesių laikotarpiui nuo pristatymo dienos, kad nėra gamybos defektų. Veiksmai atliekami su Produktu pagal garantiją nėra pagrindu garantijos pratęsimui. Jeigu kita nenustatyta, Pardavėjas garantuoja produktų tinkamumo tik tais tikslais, kuriais šis buvo suprojektuotas, o ne bet kokiam tikslui, kurį gali nustati Pirkėjas net jei Pardavėjas yra informuojamas apie tokį Produkto netikslinį naudojimą.

5.3 Kiek Pirkėjas laikomas šios srities ekspertu, kaip ir Pardavėjas, neapima jokių garantijų dėl paslėpto trūkumo.

5.4 Pirkėjas gali pasinaudoti garantija tik tuo atveju, kai jis laiku vykdo savo finansinius įsipareigojimus. Pagal garantiją paslėpto defekto atveju Pardavėjui tai pripažinus, vienintelė Pardavėjo pareiga yra remontuoti arba pakeisti Produktą ar komponentus, arba besąlygiškai priimti grąžinamą produktą, atsižvelgiant į jo tarnavimo laiką. Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės dėl sugadinimo už bet kokią žalą ne dėl Produkto defekto, o dėl netinkamo produkto ar jo sudedamųjų dalių naudojimo.

5.5 Tuo atveju, kai Pirkėjas per garantinį laikotarpį pastebėjo gamybinį defektą, ji turi pranešti Pardavėjui raštu per 10 dienų nuo defekto pastebėjimo dienos.

5.6 Pardavėjas neatsako ir garantijos netaikoma jei, (I) akivaizdūs defektai nėra aptikti aplinkybėmis, išdėstytomis 3 straipsnyje, (II) jeigu Produktų pakeitimus ar jo remonto atliko tretieji asmenys arba be Pirkėjo išankstinio raštiško sutikimo (III) jeigu atliktas gaminio dalių keitimas dalimis, kurių netiekia Pardavėjas, (IV) jeigu Produktai naudojami ne pagal specifikaciją arba rekomenduojamą metodą, (V) atvejai kai Produktai neaptarnaujami ar neatliekamas remontas, (VI) atvejai kai nesilaikoma Pardavėjo pateiktų instrukcijų ar dokumentacijos, (VII) atvejai kai Produktai aptarnaujami nekvalifikuotų Pirkėjo darbuotojų arba jo atstovų, (VIII) atvejai, kai Produktai naudojami kitomis sąlygomis, nei tomis, kurioms Produktai buvo sukurti arba iš pradžių tiekiami, (IX) atvejai, kai Produktai naudojami su arba su salyčiu su toksine ar pavojinga medžiaga, (X) atvejai, kai nebuvo pranešimų raštu per 10 dešimt dienų laikotarpį, nurodytame 5.5 punkte, (XI) dilimo atvejais dėl abrazyvinio dilimo ir / arba korozijos, (XII), tyčinio ar netyčinio Produkto sugadinimo atvejai. Bet kuriuo atveju, Pirkėjas yra atsakingas už bet kokią Produkto buklės bloginimą ar modefikavimą, turinčio vietą arba atlikta Pirkėjo po Produkto pristatymo.

5.7 Produkto grąžinimui būtina gauti išankstinį rašytinį Pardavėjo sutikimą. Pirkėjas neturi teisės grąžinti Produktus tik tam, kad sustabdyti savo mokėjimus Pardavėjui, visiškai arba iš dalies atšaukti užsakymą, kuris yra perdirbimo procese, arba reikalauti atlyginti nuostolius ir palūkanas.

5.8 Kalbant apie bet kokį Produktą ar jos dalį, kuri nėra pagaminta Pardavėjo, Pardavėjas suteikia Pirkėjui tik tas garantijas, kurias gavo iš Produkto ar sudedamųjų jo dalių, ir kurios gali būti perduotos Pirkėjui. Visų pirma, tai taikoma elektros ir elektroninėi įrangai.

6 straipsnis – Įsipareigojimai

6.1 Be fizinės žalos ir kompensacijos, nepriklausomai nuo bet kokio grąžinimo, Pardavėjo atsakomybė neturi viršyti sumos, kurią uždirbo Pardavėjas vykdydamas sutartį ar užsakymą. Bet kuriuo atveju, Pirkėjo atsakomybė apsiriboja šiomis sumomis ir jokios kitos kompensacijos arba nuobaudos neįtraukiami visais atvejais.

6.2 Bet koks teisinis Pardavėjo veiksmas, dėl bet kokios priežasties, ypač ryšium su paslėptų defektų, turi būti pateikti Gamintojo per vienerius (1) metus iki termino pabaigos skaičiuojant nuo Produktų pristatymo dienos.

6.3 Jokiomis aplinkybėmis Pardavėjas neprivalo atlyginti tiesioginius ir / ar netiesioginius nuostolius (netiesioginius nuostolius) iš negalėjimo naudotis, sustabdyti gamybą ir / ar pelno sumažėjimo, duomenų praradimo, nesugebėjimas uždirbti, teisių ar turto praradimas, tarnybos praradimas, ir apskritai, bet kokie nuostoliai (praradimai) ekonominio ir finansinio pobūdžio, kurie gali atsirasti dėl defektų ar pristatymo vėlavimo ar gamybos defektų, ar trukūmų Produktų veikloje.

6.4 Riziką už Produktų tikrinimą, reguliavimą, nustatymą ne Pardavėjo objektuose tenka Pirkėjui, net jei Pardavėjas teikia techninį palaikymą.

6.5 Pardavėjas visada atleidžiamas nuo atsakomybės už Produkto defektus po Produkto pakeitimo. Tokiu atveju Pirkėjas neturi teisės pateikti jokių papildomų reikalavimų Pardavėjui.

7 straipsnis – Pardavėjo teisė išlaikyti Produktą

7.1 Pardavėjas pasilieka nuosavybės teisę pristatytams Produktams iki visiško pagrindinių ir kitų išlaidų apmokėjimo, net po Pirkėjo raštiško pareiško kad yra kitaip, be to, mokėjimo įsipareigojimų, mokėjimo pavedimų ir pan. dokumentų išdavimas, nesudaro šioje dalyje nurodyto apmokėjimo įvykdymo, kol auksčiau komercinis efektas nebus apmokėtas. Mokėjimo atlikimu yra laikoma diena, kai Pardavėjas jį gavo.

7.2 Netlikus dalies mokėjimo suderintais terminais ir per penkiolika (15) dienų nuo pranešimo registruotu laišku, pardavimas atšaukiamas Pardavėjo teise ir nuožiūra. Ši nuostata neatšaukia Pirkėjui rizikų, susijusią su Produktais, įskaitant Produktų praradimą arba jo kokybės pablogėjimą. Tuo atveju, jei Pardavėjas paduoda ieškinį su reikalavimu dėl nuosavybės teisių pripažinimo, su tuo susijusias išlaidas, taip pat, dėl išmontavimo išlaidas apmoka Pirkėjas. Tokiu atveju Pirkėjas turi sumokėti kompensaciją už nusidėvėjimą, lygiai 5% nuo Produktų kainos už kiekvieną mėnesį, kurė Pirkėjas tuo Produkto nauduojasi.

7.3 Kol kaina nebus sumokėta, Pirkėjas privalo identifikuoti Produktus, apdrausti juos remiantis Produktų atkūrimo, ir privalo paskirti Pardavėją kaip pagrindinį naudos gavėją už Produktų praradimą, vagystę, sugadinimą ar sunaikinimą. Siekiant išvengti situacijos pasikartojimo, Pardavėjas turi reikalauti nedelsiant sumokėti kainą. Tuo atveju, jeigu Produktai yra arešuojami ar atlikti kiti trečių asmenų veiksmai, apie tai Pirkėjas privalo nedelsiant ir besąlygiškiai pranešti Pardavėjui.

7.4 Be to, Pirkėjas įsipareigoja Produktų neužstatyti ir nenaudoti jų kaip garantijos. Iki visiško atsiskaitymo, Pirkėjas neturi teisės perparduoti, o teisės konvertuoti arba įjungti Produktus į Pirkėjo gamybą, turėtų paprašyti Pardavėjo. Nepriklausomai nuo priežasties, Pardavėjui pareikalavus, dėl nesumokėtų Produktų, atšaukus pardavimą, visas Produktų grąžinimo išlaidas dengia Pirkėjas, nepažeidžiant jokių kitų reikalavimų, kuriuos gali pareikšti Pardavėjas.

8 straipsnis – Galutinės paskirties vietos patikrinimas

8.1 Paraiško registracija, autorizacijos ir leidimų gavimas, kurie privalomi pagal teisės aktus, dėl Produkto paskirties ar technologijos naudojimo ar paskirties, yra Pirkėjo asmeninė atsakomybė. Be to, Pirkėjas sutinka prisiimti visišką atsakomybę už Produkto galutinės paskirties vietą, kurie šiuo atžvilgiu neapima jokių Pardavėjo įsipareigojimų.

9 straipsnis – Pramoninė nuosavybė

9.1 Gamintojas (Pardavėjas) yra išskirtinis savininkas visų intelektinės nuosavybės teisių be anksčiau esamų ar paslaugų teikimo sukeliamų apribojimų. Pirkėjas neįgyja jokių nuosavybės teisių ar kitų intelektinės nuosavybės teisių aukščiau minėtu atžvilgiu.

9.2 Bet kokio pobūdžio dokumentai ir informacija tokie kaip brėžiniai, tyrimai ir t.t., turi būti naudojami tik Pirkėjo ir tik jo vardu. Jie negali būti kopijuojami, atskleisti arba perduoti trečiosioms šalims. Jie turi būti grąžinti po Pardavėjo pirmo pareikalavimo.

10 straipsnis – Mokėjimas

10.1 Produktas yra tiekiamas pagal kainą, kuri galioja galutinio užsakymo dieną. Kainos yra apytikslės ir nustatomos remiantis esamomis ekonominėmis sąlygomis Produkto kilmės šalyje Pirkėjui galutinio priėmimo dieną. Suprantama, kad į kainą neįskaičiuota pakuotę, pristatymas iš gamyklos prieš mokesčius. Pakuočių ir pristatymo išlaidas Pirkėjui pateikiamos atskirai.

10.2 Jeigu nesusitarta kitaip raštu Pardavėju, visi mokėjimai turi būti atliekami šešiasdešimt (60) dienų laikotarpiu nuo sąskaitos faktūros išrašymo dienos. Bet kokio mokėjimo vėlavimo atveju Pardavėjui pranešus Pirkėjui, likusi neatsakytas, išieškomos 1,5% pristatymo palūkanų per mėnesį už kiekvieną mėnesį, pradedant nuo mokėjimo vėlavimo neapmokėtos sumos datos iki visiško grąžinimo nurodytos sumos termino.

10.3 Pardavėjas pasilieka teisę reikalauti mokėjimo garantijos, savo nuožiūra bet kuriuo metu pirkimo ar užsakymo metu. Jei pardavėjas negauna jų, mūsų įmonė gali atšaukti pardavimą ar užsakymą bet kuriuo metu.

10.4 Produktai turi būti sumokėti MT adresu. Jeigu nesusitarta kitaip susitarimu, tuo atveju, jeigu nesilaikymo sutartų mokėjimo terminų, vis dar neišrašytos sąskaitos-faktūros automatiškai tampa išrašytomis sąskaitomis-faktūromis. Pirkėjas negali atsisakyti mokėti arba atidėti mokėjimą dėl bet kokios priežasties, o būtent kai įvyksta garantinis įvykis.

10.5 Jei Pardavėjas veluoja pristatyti Produktą dėl Pirkėjo kaltės, sąskaitos-faktūros apmokėjimui pateikiamos tuo pačiu pagrindu, tarsi Produktai buvo pristatyti laikantis sutartyje nurodytą dieną, kas nėra paneigti sąskaitų išrašymo apie saugojimo išlaidas.

10.6 Vieno mokėjimo atveju, kai yra ne pilnai atliktas mokėjimas, Pirkėjas įsipareigoja nenaudoti, neperleisti, nediegti į gamybą, neparduoti ar tiekti Produktų be Pardavėjo raštiško sutikimo, kuriems yra išlaikoma teisė.

11 straipsnis – Teisių perdavimas

11.1 Pardavėjas gali laisvai parduoti arba perleisti visas ar dalį savo teisių ir obligacijų, kylančių iš jau sudarytų sutarčių ar užsakymų, po informacijos paskelbimo apie šias BPS, ar bet kuriam moraliniam asmeniui investicinio sandorio, susijungimo, skaidymo arba bet kuriuo kitu atveju, gaunančiam visą turtą ar jo dalį, įtraukiamo į savo veiklą. Aiškiai suderinta ir primta, kad šių teisių perdavimas nesuteikia Pirkėjui jokios teisės atšaukti arba į nuostolių atlyginimą.

11.2 Pirkėjas neturi teisės perleisti savo teisių ar pareigų be Pardavėjo išankstinio raštiško sutikimo.

12 straipsnis – Panaikinimas / atšaukimas

12.1 Jei Pirkėjas ketina nutraukti sutartį ar užsakymą iki jo galiojimo pabaigos, po šių BPS paskelbimo, jis pirmiausia turi pranešti Pardavėjui raštu ne mažiau kaip šešiasdešimt (60) dienų iki datos, nurodant tokio nutraukimo priežastis. Pardavėjas turi teisę, be kita ko, jau į patirtų Produktų gamybos išlaidų kompensavimą, taip pat bet kokias išlaidas atsiradusias dėl būtinybės nutraukti sutartis su savo tiekėjais ar subrangovais.

12.2 Pardavėjas pasilieka teisę atšaukti, be išankstinio įspėjimo bet kokias sudarytas sutartis ir pateiktus užsakymus po šių BPS paskelbimo. Pardavėjas pasilieka teisę sustabdyti savo pareigų vykdymą tuo atveju, jeigu jeigu pirkėjas negali toliau mokėti sutartų mokėjimų, yra priverstinio likvidavimo procese, likvidavimo taikos procese, ar bet kokiu kitu būdu nutraukia savo veiklą arba jam taikomi kitokie teisės aktuose nustatyti veiksmai.

13 straipsnis – Teisių atsisakymas

13.1 Tai, kad Pardavėjas netaiko šiuo metu tam tikrų nuostatų šių BPS negali būti aiškinama kaip šių sąlygų taikymo atsisakymas vėliau.

14 straipsnis – Taikymas

14.1 Jei kompetentingas arbitražo teismas nustato, kad viena iš šių sąlygų negalioja, tai šis faktas neturi įtakos kitų šių BPS galiojimui.

14.2 Neleidžiama perleisti savo įsipareigojimų, kylančius iš sutarties su Pardavėju, arba iš pateikto užsakymo trečiosioms šalims be raštiško Pardavėjo sutikimo.

15 straipsnis – Taikoma teisė – Jurisdikcija

15.1 Kiekviena sudaryta sutartis, pateiktas pardavimas ir užsakymas, po šių BPS paskelbimo turi būti aiškinamos pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Bet koks ginčas, nesutarimas ir prieštaravimas, kurie gali kilti iš Sutarties įgyvendinimo, kuri gali būti sudaryta užsakymo patvirtinimo atveju ar susiję su ja, sprendžiamas abipusiu susitarimu derybų keliu tarp Pirkėjo ir Pardavėjo.
Jeigu šalys nepasiekia susitarimo, dėl bet kokio ginčo, nesusitarimų ar reikalavimų, kilantys iš Sutarties, kuri gali būti sudaryta užsakymo patvirtinimo atveju ar susiję su ja, įskaitant, sutarties įgyvendinimą, pažeidimus, nutraukimą ar jos negaliojimą, sprendžiamas Vilniaus komercinio arbitražo Teisme Vilniuje (Lietuva), laikantis šio Teismo Reglamento, trys (3) arbitrai arba vienas (1) paskirtas arbitras vadovaujantis šio reglamento nuostatomis. Arbitražo kalba bus anglų. Taikytina teisė pagal šį Susitarimą yra materialine ir procesine teise Lietuvos Respublikoje.

Teismo adresas: M.Valančiaus gatvė. 1A-7, LT-03115 Vilnius, Lietuva.
Visi procesiniai dokumentai pateikiami šalims elektroniniu paštu šiais adresais: modernios.technologijos@gmail.com, _________________.
Šalys susitaria, kad arbitrų sprendimas yra galutinis ir privalomas Šalims.
Ši arbitražinė išlyga priimama šalių savanoriškai. Ji yra teisiškai atskira ir nepriklausoma nuo kitų sutarties sąlygų. Pripažinimas sutarties negaliojančia (tuščia) nereiškia šio arbitražinės išlygos negaliojančia.
Pardavėjas pasilieka teisę kreiptis į teismą atsakovo buvimo vietoje.
Visais klausimais kreipkitės bet kokiu patogiu būdu:

El. paštas: info@modernios.tech
Telefonai: +370 (646) 78790, +370 (676) 05 336
Socialinis tinklas: Facebook | Linkedin | Youtube

© All Right Reserved. Modernios technologijos, UAB.

e-mail us: info@modernios.tech